QQ登录
您的位置:签名首页>诗句个性签名>关于感叹时间的古诗句可做QQ签名 感慨岁月年华的古诗

关于感叹时间的古诗句可做QQ签名 感慨岁月年华的古诗

来源:签名(qianming.zk008.com) 频道:诗句个性签名 时间:2016-10-10

今日种种,似水无痕。明夕何夕,君已陌路。 复制

此去经年,应是良辰好景虚设。 复制

真者,精诚之至也,不精不诚,不能动人。 复制

少壮不努力,老大徒伤悲 复制

暴雨来,梨花飞,有心无里空伤悲。狂风止,尘埃堕,残花既落再难回! 复制

海阔凭鱼跃,天高任鸟飞。 复制

复制

漠思回首,明月当头,只是晚风不识愁,无语寄风流。 复制

孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。 复制

路漫漫其修远今,吾将上下而求索。 复制

少年易学老难成,一寸光阴不可轻。 复制

日假何道行,雨含长江白。 复制

光阴似箭,日月如梭。 复制

人如风后入江云,情似雨馀黏地絮。 复制

大江东去浪淘尽,千古风流人物。 复制


复制


复制

分享到
更多

热门签名

more>

签名转换

最新签名

more>

热门标签

more>
指客网移动站
指客网手机站
指客网官方微信
指客网官方微信号